Gå til indhold

Hvad er døvblindhed?

Døvblindhed er et dobbelthandicap, der består af både synsnedsættelse og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest, andre en hørerest, mens nogle er helt døve og blinde. Funktionelt regnes man for døvblind, når de to sanser er så nedsatte, at man i praksis har svært ved at følge med i, hvad der foregår omkring én. Her kan du læse den fælles nordiske definition på døvblindhed.

Den nordiske definition

Definitionen (hele denne side) er skrevet af de nordiske lande i fællesskab. Senest revideret i 2016. 

Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Døvblindhed er således en selvstændig funktionsnedsættelse.

 

De vigtigste konsekvenser

Døvblindhed begrænser i varierende omfang deltagelse i aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet. Funktionsnedsættelsen påvirker det sociale liv, kommunikation, adgang til information, orientering og muligheden for at bevæge sig frit og sikkert omkring. For at bidrage til at kompensere for den kombinerede nedsættelse af syn og hørelse, bliver især den taktile sans vigtig.

 

Om den kombinerede nedsættelse af syn og hørelse

Sværhedsgraden af den kombinerede nedsættelse af syn og hørelse afhænger af:

 • tidspunktet for døvblindhedens opståen – især i forbindelse med kommunikationsudvikling og sprogtilegnelse
 • graden og typen af syns- og hørenedsættelsen
 • hvorvidt døvblindheden er medfødt eller erhvervet
 • hvorvidt døvblindheden er kombineret med andre funktionsnedsættelser
 • om sansetabene er stabile eller progredierende

 

Om den selvstændige funktionsnedsættelse

Det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Det betyder at:

 • brug af den ene nedsatte sans i forsøget på at kompensere for den anden er tidskrævende, ressourcekrævende og oftest fragmenter
 • en nedsættelse af synet og hørelsen øger behovet for at gøre brug af andre sensoriske stimuli (dvs. taktile, kinæstetiske, haptiske samt lugt og smag)
 • den begrænser adgangen til information på afstand
 • personen bliver afhængig af at tilegne sig information fra de nære omgivelser
 • for at danne mening er det nødvendigt at trække på erfaringer og at drage konklusioner ud fra brudstykker af information

 

Om aktiviteter og deltagelse

Døvblindhed begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet. For at den enkelte skal kunne udnytte sit potentiale og sine ressourcer, er samfundet forpligtet til at tilbyde særligt tilrettelagte servicetilbud. Den enkelte og dennes omgivelser bør involveres på lige fod, men ansvaret for at skabe adgang til aktiviteter ligger hos samfundet. Et tilgængeligt samfund bør som minimum omfatte:

 • tilgængelige, kompetente kommunikationspartnere
 • tilgængelig specialiseret døvblindetolkning, herunder tolkning af tale, miljøbeskrivelser og ledsagelse
 • tilgængelig information til alle
 • menneskelig støtte til at lette hverdagen
 • tilpasset fysisk miljø
 • tilgængelig teknologi og teknologiske hjælpemidler

En person med døvblindhed kan være mere funktionshæmmet i en aktivitet og mindre i en anden. Variation i funktionsniveau og deltagelse kan både være betinget af forhold i omgivelserne og individuelle, personlige forhold.
Specialiseret kompetence relateret til døvblindhed, herunder en tværfaglig tilgang, er afgørende for et optimalt servicetilbud.

Læs mere om…

Fire kvinder snakker sammen og lytter intenst

Kommunikation

Døvblindhed er primært et dobbelt kommunikationshandicap. Få gode råd til, hvordan man kan kommunikere med døvblinde

Døvblind kvinde dufter til krydderurter

Årsager til døvblindhed

Døvblindhed kan skyldes mange forskellige ting. Her kan du læse om de mest kendte årsager til døvblindhed og nedsat syn og hørelse

Døvblind kvinde får det haptiske signal på ryggen for Retning

Haptiske signaler

Brug haptiske signaler på ryg og skuldre til at synsbeskrive, hvad der er i rummet og formidle stemningen. Det giver overblik - uden at forstyrre de andre i rummet.