Gå til indhold

Persondata og cookiepolitik

Vi vil med dette dokument orientere dig om, hvordan, formålet med og på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse. Du er altid velkommen til at henvende dig til DøvBlinde Danmark, hvis du har nogen spørgsmål.

 

DøvBlinde Danmarks persondatapolitik samt underretning om dine rettigheder ved vores behandling af dine personoplysninger
Til medlemmer, ansatte, kunder og andre personer der kommer i kontakt med DøvBlinde Danmark

I del 1 kan du læse en introduktion til, hvad persondatapolitikken handler om og forklaring på nogle af ordene i politikken og underretningen om rettigheder.
Denne information og underretning er alene til orientering. Du behøver ikke svare på de oplysninger, vi giver dig her eller på anden måde reagere på informationen.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager og behandler oplysninger om dig. Det er grunden til, at vi har lavet denne information.
De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Den legitime interesse vi har i at behandle de oplysninger, du giver os og samtykke
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Tidsrummet for opbevaring af dine oplysninger
7. Retten til at trække et eventuelt samtykke tilbage
8. Ret til indsigt i, berigtigelse, sletning personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse, herunder imod direkte markedsføring.
9. Hvad sker der hvis du ikke ønsker at få behandlet dine personoplysninger
10. Klage til Datatilsynet

I nedenstående del 2 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i del 2.
Med venlig hilsen
DøvBlinde Danmark


Del 1

Introduktion

Hvad kan du læse om her?

Denne persondatapolitik (’politikken’) og underretningen i bilag 2 er gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til os og/eller som vi indsamler om dig, enten fordi du vil være medlem, er medlem, frivillig, ansat eller har kontakt til os af anden grund fx som bidragyder eller kunde hos os, DøvBlinde Danmark. Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

I del 2 kan du læse mere om, til hvilke formål vi indsamler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er noget i politikken, som du ikke kan acceptere. Du kan til enhver tid finde den gældende version af politikken på vores hjemmeside. Denne vil løbende blive opdateret.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. I tillæg hertil kommer den danske retlige regulering, som måtte blive vedtaget på baggrund af forordningen.
Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til os jf. kontaktoplysninger i del 2.

Hvad betyder de ord og betegnelser, som bliver brugt i denne politik?

Det er ikke altid nemt at forstå meningen af ord og betegnelser, der bliver brugt i denne type af dokumenter. Derfor har vi lavet en kort gennemgang af de væsentligste ord. Du kan læse definitionerne og korte eksempler på betegnelserne herunder:

Personoplysninger

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere dig. Det kan fx være dit navn, adresse eller telefonnummer. Det kan også være andre oplysninger som indirekte leder til dig fx et medlemsnummer.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. I dette tilfælde er DøvBlinde Danmark dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med din tilknytning/kontakt til DøvBlinde Danmark.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. DøvBlinde Danmark samarbejder med flere databehandlere, som kun behandler dine oplysninger på sådan en måde, som vi giver dem instruks i. Vi sørger for, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi gør, fx firmaet som har lavet vores hjemmeside.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for DøvBlinde Danmark. Behandling er fx når vi bruger dine bankoplysninger til at refundere et beløb, og vi hermed bl.a. indsamler og registrerer oplysningerne. Hos DøvBlinde Danmark behandler vi dine oplysninger på en række måder. De forskellige behandlinger af dine oplysninger kan du læse mere om i del 2.

Særlige kategorier af Personoplysninger, herunder følsomme oplysninger

Oplysninger om helbred, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person. Alle de overnævnte oplysninger er følsomme oplysninger i persondatareglernes forstand, og hos DøvBlinde Danmark behandler vi af og til, og kun hvis det er nødvendigt sådanne oplysninger. Det betragtes som en helbredsoplysning i sig selv, at man er medlem af DøvBlinde Danmark, fordi det kræver en vurdering af helbredet at blive medlem. Den danske persondatalov har indført en bestemmelse om at CPR-nummer skal behandles ligesom de følsomme oplysninger. Oplysninger om fx sociale og økonomiske forhold, samt hemmeligt nummer betragtes ikke i persondata-reglernes forstand som følsomme oplysninger. DøvBlinde Danmark er i øvrigt opmærksom på, at også ved indsamling af den type oplysninger skal der være et særligt formål med at indsamle dem, og vi sørger for at behandlingen finder sted på et lovligt og sikkert grundlag. I nogle tilfælde vil vi bede dig om at give samtykke til, at vi behandler den type oplysninger om dig.

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Ét af persondata-forordningens krav er netop at give dig alle de oplysninger, som du kan læse om i denne politik.

Databeskyttelsesloven

L68 vedtaget 17. maj 2018. Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelses-loven). Både denne lov og ovennævnte forordning er lavet for at beskytte dig og dine oplysninger og for at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvilke oplysninger om dig, forskellige virksomheder, foreninger og andre dataansvarlige ligger inde med.

 

Del 2

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

DøvBlinde Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

DøvBlinde Danmark
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 36 75 20 96
mail@dovblinde.dk
CVR nr. 16867691]

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på følgende måder:

mail@dovblinde.dk, skriv att. 'databeskyttelsesmedarbejder' i emnefeltet
telefon: 36 75 20 96
brev: DøvBlinde Danmark, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup att. 'databeskyttelsesmedarbejder'

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Medlemsadministration, hvis du anmoder om eller er medlem hos os. Herunder hører blandt andet tilmelding til arrangementer, opkrævning af medlemsgebyr, refusion af udgifter, oplysning om foreningens arbejde herunder i Medlemsnyt og deltagelse i nyheds- og medlems-portalen IDEKSY
• Administration af ansættelse, hvis du er ansat eller har ansøgt om en stilling. Herunder hører blandt andet oprettelse i lønsystem, registrering af ferie og sygdom og administration af pensionsordning samt anden almindelig personaleadministration.
• Administration af frivillige
• Administration af nyhedsbreve
• Administration af arrangementer, bookning af foredrag og kalender også for ikke-medlemmer
• Administration i forbindelse med booking af rådgiverbesøg og kontakt til socialrådgiver for medlemmer og ikke-medlemmer
• Administration af legater for medlemmer og ikke-medlemmer
• Administration af fundraiseraktiviteter herunder markedsføring overfor bidragsydere
• Bestilling af pjecer og information samt udlån af spil
• Administration af kunder, herunder registrering af køb
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra a), b), c) og f) og tillige artikel 9 stk. 2 litra a) og d) hvad angår helbredsoplysninger og andre følsomme oplysninger.
Det betyder, at vi har lov til at behandle dine personoplysninger, fordi vi enten er retligt forpligtede til det, har en legitim interesse, har dit samtykke, har en kontrakt/aftale med dig og/eller du er kunde hos os og/eller fordi vi ikke kan administrere dit medlemskab eller ansættelse uden disse oplysninger.

3. Legitime interesser vi har i at behandle personoplysninger og samtykke

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger blandt andet på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at vi som medlemsorganisation ikke kan opfylde vores forpligtelser overfor dig og de andre medlemmer, hvis ikke vi har visse personoplysninger om dig. Fx er vi nødt at kunne identificere dig med navn og adresse. Vi er også nødt til at have CPR-nummer for at kunne få refusion for udgifter ved diverse arrangementer på Fuglsangcentret. Hvis du skal have refunderet udgifter i forbindelse med et arrangement, har vi brug for dine bankoplysninger eller lignende.
Det anses også som legitim interesse at behandle oplysninger om dig, hvis du er medlem, ansat eller kunde hos os, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). Direkte markedsføring er også en legitim interesse, men du kan til enhver tid frabede dig dette – se nedenfor.

Vores behandling af følsomme personoplysninger for medlemmer, herunder helbredsoplysninger sker på baggrund af, at vi er en forening med et interessepolitisk sigte og som led i vores legitime aktiviteter jf. persondataforordningens artikel 9 stk. 2, d). I visse tilfælde skal vi fx vide om du har brug for en bestemt type tolk for at sikre, at denne tolkning er tilgængelig til et arrangement. Det betragtes som en følsom oplysning, fordi det indikerer noget om dit helbred. Se mere under punkt 4 under hhv medlemmer og ansatte.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af lønudbetalinger og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. DøvBlinde Danmark skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Endvidere har DøvBlinde Danmark en række forpligtelser i medfør af de skatteretlige regler, f.eks. i forbindelse med indberetning til skat for at bidragsydere kan få fradrag, af lønindkomst for ansatte, mv jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). DøvBlinde Danmark har også ansættelsesretlige forpligtelser som fx at registrere sygdom og eventuelle skånehensyn og –behov dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 9 stk. 2, b).

I nogle tilfælde indhenter vi dit samtykke til behandling af oplysninger. Det gør vi fx, hvis vi skal bruge følsomme oplysninger til rådgivning eller lignende. Vi indhenter også dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, hvis du vil være med i en erfa-gruppe.

Du skal være opmærksom på, at du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger, når vi behandler dem på baggrund af en legitim interesse. Du har også en række andre rettigheder ifht at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger og fx trække dit samtykke tilbage. Se mere om dine rettigheder under punkt 7 og 8.

4. Kategorier af personoplysninger

Medlemmer, frivillige og personer der får rådgivning:
Vi behandler oplysninger vedrørende medlemsadministration herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato, bankoplysninger og cpr nummer samt medlemsnummer. Der behandles helbredsoplysninger til brug for optagelse i foreningen og i forbindelse med arrangementer for fx at tage skånehensyn, sørge for transport, tolke eller den rigtige mad til allergikere.

For medlemmer og personer, der får rådgivning, kan der i nogle tilfælde behandles modtagne følsomme og/eller fortrolige oplysninger fx om økonomiske, helbredsmæssige og sociale forhold. Det kan fx være i forbindelse med besøg af en medlemsrådgiver eller ved kontakt til DøvBlinde Danmarks socialrådgiver.

Foreningen behandler navn, adresse og fødselsdato i forbindelse med optagelse i DøvBlinde Danmark i referater til DøvBlinde Danmarks Forretningsudvalg (FU).

Oplysninger om navn og evt adresse vil fremgå af deltagerlister, hvis man melder sig til kurser og arrangementer i DøvBlinde Danmark. Deltagerlisterne sendes til andre deltagere og kursusarrangørerne/de ansvarlige for arrangementet.
DøvBlinde Danmark behandler desuden oplysninger om medlemmers fødselsdag ved runde fødselsdage i Medlemsnyt, fordi DøvBlinde Danmark er en lille forening med et socialt sigte og mange ældre medlemmer. DøvBlinde Danmark behandler også oplysninger om medlemmers dødsfald med navn, adresse og fødselsdato i Medlemsnyt, FU referater og på Landsmødet hver andet år. Dette sker som en tradition for at ære afdøde, fordi DøvBlinde Danmark er en lille forening med et socialt sigte og mange ældre medlemmer. Der videregives kun oplysninger om at vedkommende er gået bort og ikke de nærmere omstændigheder.

Der bliver behandlet almindelige personoplysninger og helbredsoplysninger (billede og/eller navn og at man er døvblind) i nogle af DøvBlinde Danmarks artikler og materiale om foreningen samt på DøvBlinde Danmarks hjemmeside og sociale medier fx i form af informationsmateriale til nye medlemmer, artikler om æresmedlemmer, pressesager, billeder af tillidsvalgte og lignende. Dette sker med særskilt samtykke fra dem, der medvirker.

Er man frivillig eller tillidsvalgt, så behandler DøvBlinde Danmark almindelige personoplysninger og i tilfælde af refusion eller fx udbetaling af honorar behandler vi også bankoplysninger. Ligesom når man er almindeligt medlem kan der behandles helbredsoplysninger eller andre særlige oplysninger til brug for fx at tage skånehensyn, sørge for transport, tolke eller den rigtige mad til allergikere. Vi offentliggør oplysninger om navn og engagement på DøvBlinde Danmarks hjemmeside, hvis man er med i et udvalg, arbejdsgruppe eller lignende.

Kunder og bidragydere mm.

Vi behandler identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, kontooplysninger på kunder, bidragydere eller andre som vil indgå aftaler om fx hjemmebesøg, lån af spil, bestilling af foredrag mv.

Legatansøgere

For medlemmer og ikke-medlemmer, der ansøger om legater, kan der i nogle tilfælde behandles følsomme og/eller fortrolige oplysninger, som ansøger afgiver i forbindelse med ansøgning fx om økonomiske, helbredsmæssige og sociale forhold.

Jobansøger og ansat

Når du søger job hos DøvBlinde Danmark, så behandler vi navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CV og ansøgning. Yderligere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du vælger at oplyse disse i din ansøgning eller CV. Når du er ansat behandler vi almindelige personoplysninger som ovenfor nævnt samt cpr. nummer, kontooplysninger, fraværsoplysninger, skatte-, ansættelses- og lønforhold. I nogle tilfælde behandles følsomme og/eller fortrolige oplysninger, hvis dette er relevant ifht ansættelsen fx et fleksjob eller hvis du har en funktionsnedsættelse, der skal tages hensyn til i dit ansættelsesforhold.

Diverse andre

Når du ansøger om medlemskab og endnu ikke er blevet optaget, hvis du får et afslag på medlemskab, når du kontakter os om diverse sager, hvis du deltager som oplægsholder til et arrangement eller samarbejder med os, når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig nyhedsbrevet eller kontakter os uopfordret via mail, behandler vi dine oplysninger, for at yde den bedste service.

Vi behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mail, i tilfælde af ansøgning om medlemskab behandler vi din indmeldelsesblanket indeholdende helbredsoplysninger og cpr. nr. I andre tilfælde behandler vi de oplysninger, du giver os. Vi indhenter kun oplysninger om personer fra 3. mand med samtykke fra den involverede. Ved besøg på hjemmesiden kan du se hvilke oplysninger vi behandler og om cookies i vores cookiepolitik

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Medlemsoplysninger som fx navn og særlige hensyn/helbredsoplysninger kan i visse tilfælde videregives til andre, herunder:
• Fuglsangcentret ved deltagelse i arrangementer dér. Det gælder både for at de kan håndtere fx særlige ønsker eller behov og for at DøvBlinde Danmark kan få tilskud til opholdet via DBS medlemskab.
• Andre organisatorer af udflugter fx busselskab, mødested, spisested eller sted for overnatning. Det kan fx være nødvendigt i det tilfælde, at der skal bruges transport til kørestol, hvor navn og adresse på medlemmet der skal afhentes på videregives til transportfirmaet.
• Trykkeri af Medlemsnyt.
• Kommuner i forbindelse med refusionssøgning ved medlemmers deltagelse i arrangementer. Der kan også ske videregivelse til kommunen, hvis en DøvBlinde Danmark medarbejder, rådgiver eller DøvBlinde Danmarks socialrådgiver skal hjælpe med noget og når der søges om § 18 midler. Dette vil kun ske efter indhentet samtykke
• CFD fx hvis et medlem gennem medlemsrådgiveren ønsker hjælp af en døvblindekonsulent. I så fald vil der bliver indhentet samtykke. Vi videregiver også oplysninger til døvblindekonsulenten, når der skal søges om refusion for udgifter til kontaktperson fra kommunen til arrangementer.
• Legatbestyrelser. Hvis et medlem har ansøgt om et af de legater, der beskrives på DøvBlinde Danmarks hjemmeside. Oplysningerne der videregives er kun dem, som ansøgeren selv har afgivet i forbindelse med ansøgningen.
• Hvis du er ansat deler vi dine oplysninger med andre databehandlere, der bistår med personaleadministration, herunder ifht lønudbetaling og pensionsindbetaling. Vi deler også oplysninger vi er forpligtede til med offentlige myndigheder herunder fx Skat.

Ikke-medlemsoplysninger som navn og adresse kan videregives til andre i tilfælde af:

• Køb af varer, her videregives til leverandør fx Postnord.
• Hvis du ønsker besøg af en medlemsrådgiver, giver vi de oplysninger du giver os til den rådgiver, der skal ud til dig. Rådgiveren vil selv indhente samtykke fra dig, hvis I aftaler at vedkommende skal hjælpe dig med noget, og det betyder at dine oplysninger skal videregives til fx en døvblindekonsulent hos CFD.
• Legatbestyrelser. Legater som kan søges af andre end medlemmer, se ovenfor vedr. samme om medlemmer.

Vi har i vores databehandleraftaler med vores leverandører af hjemmeside, IDEKSY og DøvBlinde Danmarks egne IT systemer indskrevet, at der ikke må være servere, der behandler vores data i lande udenfor EU.

6. Tidsrummet for opbevaring af dine personoplysninger

Vi må efter reglerne kun opbevare dine personoplysninger, så længe som vi har brug for dem, eller så længe vi skal opbevare dem ifølge andre regler fx om regnskab og skat. Det betyder at fx oplysninger der skal bruges i revisionsøjemed efter loven skal opbevares i 5 år. Det gælder også oplysninger om tidligere medlemmer. Vi sletter personoplysninger, vi ikke længere har brug for efter nærmere fastlagte intervaller beskrevet i vores interne retningslinker for beskyttelse af persondata i DøvBlinde Danmark, hvor vi lægger vægt på at gennemgå mails, dokumenter mv med faste mellemrum.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har afgivet oplysninger til os på baggrund af et samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os – se vores kontaktoplysninger, under punkt 1. Se nærmere om, hvad det har af konsekvenser under punkt 9.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os – se vores kontaktoplysninger, under punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Hvis vi vælger at fastholde vores behandling, har du krav på en forklaring på, hvorfor vi ikke kan imødekomme din indsigelse.

Ret til indsigelse overfor direkte markedsføring

Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Det vil sige at hvis du som bidragsyder ikke længere ønsker at være genstand for markedsføring fra DøvBlinde Danmark, kan du bede om, at vi ikke benytter dine oplysninger til markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Hvad sker der, hvis du ikke ønsker at få behandlet dine personoplysninger?

Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan det have betydning for de ydelser, vi giver. Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage se punkt 7. Herunder gives nogle eksempler på konsekvenser, hvis du ikke ønsker behandling af dine personoplysninger:

Hvis du er medlem, behandler vi de oplysninger, vi har brug for, til at administrere dit medlemskab. Derfor vil vi ikke kunne have dig som medlem længere, hvis det er alle de personoplysninger vi har, som du ikke vil have behandlet. Nogle enkeltoplysninger kan du frabede at vi behandler, og det kan have forskellige konsekvenser. Hvis det kun handler om fx at du ikke vil have din runde fødselsdag i Medlemsnyt, har det ingen konsekvenser for dit medlemskab at bede os om ikke at gøre det. Hvis det handler om fx personoplysninger i forbindelse med enkelte arrangementer, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde dig deltagelse i et arrangement, hvis vi ikke må behandle dine personoplysninger. Hvis det handler om en enkelt oplysning om dig, som fx at du spiser vegetarisk, kan du risikere, at vi ikke kan imødekomme det behov den enkelte oplysning informerer os om. Hvis du fx søger et legat, kan vi måske ikke behandle din ansøgning, hvis vi ikke får alle de oplysninger, som vi beder om i den forbindelse evt. bliver ansøgningen ikke fyldestgørende.

Hvis du er ansat behandler vi de oplysninger, vi har brug for, til at administrere din ansættelse. Derfor vil vi ikke kunne have dig som ansat længere, hvis det er alle de personoplysninger vi har, som du ikke vil have behandlet. Hvis det kun handler om enkelte oplysninger, som fx offentliggørelse af billede på vores hjemmeside eller ikke afgørende oplysninger kan det efter en konkret vurdering være muligt at imødekomme en anmodning om at ikke at behandle en oplysning.

Hvis du køber noget af DøvBlinde Danmark, behandler vi kun de oplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde vores aftale med dig. Derfor kan vi ikke indgå en aftale om et køb, hvis vi ikke må behandle dine oplysninger.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Opdateret den 3. marts 2020